14 Chân dẹp lớn AL4L

220.000

Mô tả sản phẩm

Rờ Le Trung Gian 14 Chân Dẹp Lớn 220VAC ANV AL4L

MÃ HÀNG ĐIỆN ÁP DIỄN GIẢI
AM2L 220VAC/110VAC/24VDC Rờ le trung gian 8 chân dẹp nhỏ 5A
AM4L Rờ le trung gian 14 chân dẹp nhỏ 5A
AL2L Rờ le trung gian 8 chân dẹp nhỏ 10A
AL4L Rờ le trung gian 14 chân dẹp nhỏ 10A
AK2L Rờ le trung gian 8 chân tròn 10A
AK3L Rờ le trung gian 11 chân tròn 10A